Mong

Kvalitet

Begär alltid originaldokumentation av utförda tester -då det dessvärre förekommer plagiat på marknaden.

flexia

Bild från test i samarbete med Vattenfall och Banverket i Gåvastbo.

Kvalitetsbeskrivning

De allra första fundamenten tillverkades som prov år 1980 och bestod av flera olika storlekar och typer på vingfyndament, av dessa provfundament finns ett flertal fortfarande kvarlämnade i mark. Introduktionen på svenska marknaden kom 1984 då den första leveransen utfördes till Skara kommun för gatubelysning.

I tidningen Entreprenad (nr. 23-24 1984) beskrivs dessa första officiella neddrivningarna av vingfundament från Flexiagroup® i Sverige.

På uppdrag av vägverket togs zinkprov på fundamenten 13 år senare för fastställande av zinkbortfall, detta var dock så marginellt att det knappasat var mätbart.

 

Utförda praktiska fältprov

Flexia fundamenten har genomgått ett flertal utdrags- och sidobelastningsprov i fält och i en mängd olika utföranden, med mycket utförliga dokumentationer. Olika uppdragsgivare har under en lång följd av år (se beskrivning nedan) utfört dessa provningar, proven utgör givetvis den viktigaste underliggande komponenten för ett säkert val av fundament vid varje tillfälle. Dragtesterna har sedan legat till grund för det teoretiska beräkningsprogrammet som framtagits.

 

Ansvariga för fältproven mm

Fundamenten är testade av bla. Statens Provnings och Forskningsinstitut med Ek Konsult AB, som uppdragsgivare, Vägverket har utfört tester, även så Statens Geotekniska Institut, med Banverket och Vattenfall som uppdragsgivare, dessutom har SamCon AB i Stockholm gjort mycket ingående hållfasthets och belastningsberäkningar. På uppdrag av Mesta A/S har SWECO A/S teoretiskt beräknat vingfundamenten och därmed tagit fram ett helt nytt teoretiskt beräkningsprogram för flexiafundament.

 

EU Godkännande 2005

2005 utfördes ytterligare krocktester på Flexia Stabil® kopplade till Lattix fackverkskonstruktioner, vilket har resulterat i ett EU-godkännande.