Mong

Produkter

I Flexiagroup® ingår flera typer av vingfundament allt ifrån 0,8-3,5 meters längder samt i varierande dimensioner för olika ändamål.

All grundläggning med vingfundament av någon typ innebär mycket stora besparingar i tid, arbete, kostnader och inte minst sett ur trafiksäkerhetssynpunkt är metoden helt oslagbar eftersom det åtgår mindre antal maskiner och personal under väsentligt kortare tid i trafiken.

Ytterligare fördelar, som vi här vill nämna, är hanterbarheten eftersom vikten på flexia fundamenten jämförelsevis är ca 1/10 av vad ett motsvarande betongfundament väger, detta betyder avsevärt färre transporter ut till arbetsplatsen mm. En annan fördel är att inga efterarbeten behövs. Sättningskapaciteten ligger i snitt på 3-10 fundament/timme lite beroende på markförhållandena och storlek på aktuellt fundament. Stabiliteten är vida överlägsen betongfundamenten. Detta har visat sig i alla de omfattade tester som är gjorda och beror bl.a på att vingfundamenten drivs ned i orörd mark. Fundamenten kan även drivas ned i tjälad mark och afalterade ytor utan märkbara skador. (se bildarkiv)


Vi anpassar givetvis fundamenten efter kundens behov dock inom ramen för vad våra beräkningar och dragtester visar.

Flexiagroup® marknadsföring och försäljning

Från och med år 2010 marknadsför och säljer Meag Genevad AB Flexia fundament över hela Europa, framförallt är det fundament för grundläggning av vägmärkesmontage men även för annan typ av grundläggning. (se bildarkiv)

Vi står givetvis till förfogande i den mån kunden begär materialoffert. Vi utför däremot ingen entreprenadverksamhet men vi hjälper gärna kunden med råd och stöd så långt det är möjligt.

 

Arbetsbeskrivning

För nedskrivning av fundament används oftast lastbils eller grävmaskinburen hydraulikhammare (se bildarkiv). För själva nedrivningen används ett särskilt verktyg ”dor” dessa är tillverkade i flera dimensioner och utformade så att fundamenten inte skadas vid nedrivningen i mark. Grundläggningen kan även utföras i tjälad mark, eller drivas ned i asfalterade ytor utan att ge några större skador (se bildarkiv). Fundamenten uppfyller givetvis kraven i Vu94 och Banverkets krav vad gäller stålkonstruktioner i mark och även stålkvalité anpassad till de krav som gäller i övrigt.

 

Flexiagroup® tillverkar alla produkter i Sverige och använder enbart licensierade tillverkare och uteslutande svenskt kvalitetsstål i samtliga produkter.